Reklamacje podmiotów powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres:
MA POLSKA S.A.
25-528 Kielce
ul. Zagnańska 27

Skierowanie przez podmiot reklamacji do MA POLSKA S.A. powinno zawierać w szczególności:
a) dane adresowe podmiotu;
b) datę zaistnienia oraz opis i przyczynę okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) zgłaszane żądanie;
d) dokumenty uzasadniające żądanie.
MA POLSKA S.A. rozstrzyga zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Rozstrzygnięcie reklamacji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesyłane listem poleconym.
Jeżeli rozstrzygnięcie reklamacji przez MA POLSKA S.A. nie jest satysfakcjonujące dla podmiotu zgłaszającego, to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, wystąpić pisemnie do MA POLSKA S.A. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Wniosek powinien zawierać:
a) zakres nieuwzględnionego przez MA POLSKA S.A. żądania;
b) dane przedstawicieli podmiotu upoważnionych do prowadzenia negocjacji.
Wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji powinien być przekazany na adres MA POLSKA S.A.. MA POLSKA S.A. rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty jego otrzymania. MA POLSKA S.A. rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upoważnionymi przedstawicielami podmiotu zgłaszającego reklamację i może ją uwzględnić w całości lub w części lub podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko. MA POLSKA S.A. przesyła rozstrzygnięcie wniosku w formie pisemnej, listem poleconym. Jeżeli reklamacje prowadzące do sporu pomiędzy MA POLSKA S.A., a podmiotem zgłaszającym żądanie nie zostaną uwzględnione w trakcie opisanego powyżej postępowania reklamacyjnego, Strony sporu mogą zgłosić spór do rozstrzygnięcia przez sąd, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie wiążącej MA POLSKA S.A. i podmiot składający reklamację.

Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia musi być poprzedzone procedurą reklamacyjną zgodnie z powyższymi postanowieniami.