MA Polska

Dla akcjonariuszy


MA Polska  S.A.

z siedzibą w Tychach ul. Turyńska 100 43-100 Tychy
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS  0000065211
NIP 6462336513 REGON 273823276
kapitał zakładowy 500 000,00 zł w pełni opłacony.
Zarzad MA Polska S.A. w Tychach zawiadamia, ze w dniu 30 wrzesnia 2020 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala Wioletta Zapala Notariusze s.c. przy ul. Sienkiewicza 30 w Kielcach odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki. Zgodnie z zalozonym porzadkiem obrad pod glosowanie poddane beda uchwaly dotyczace:
a)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.),
b)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,
c)  podzialu zysku za rok obrotowy 2019,
d)  udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
e)  wyboru podmiotu prowadzacego rejestr akcjonariuszy
f)  zmiany statutu spólki
g)  ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spólki po zmianachDo MA S.R.L.

Via Montelungo,
Compresorio SATA Frazione S.Nicola,
85025 Melfi(PZ), Wlochy

W imieniu MA Polska S.A. z siedziba w Tychach(43-100), ul. Turynska 100, zarejestrowanej w rejestrze przedsiebiorców w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065211, NIP 6462336513, REGON 273823276, kapital zakladowy 500 000,00 zl w pelni oplacony, (dalej "Spólka"), na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy - kodeks spólek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),
wzywam po raz pierwszy MA S.R.L. jako jedynego akcjonariusza
do zlozenia w Spólce dokumentów akcji:
100.000 akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000 oraz
100.000 akcji serii B o numerach od 100.001 do 200.000


Obowiazek zlozenia dokumentów akcji wynika z przepisów art. 328 i dalszych kodeksu spólek handlowych zakladajacych dematerializacje akcji i prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wybrany przez Spólke podmiot. W przypadku MA Polska S.A. podmiotem prowadzacym rejestr akcjonariuszy bedzie Santander Biuro Maklerskie, wyodrebniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, przy al. Jana Pawla II 17, 00-854 Warszawa, wybrane na podstawie uchwaly nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki z dnia 30 wrzesnia 2020 r.
Zlozenie dokumentów akcji bedzie potwierdzone przez Spólke pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Informujemy ze z dniem 1 marca 2021 r. wygasa moc obowiazujaca dokumentów akcji, a od tego dnia za akcjonariusza uwazany bedzie wylacznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy. Prosimy w zwiazku z powyzszym o mozliwie szybkie zlozenie posiadanych dokumentów akcji w Spólce, tak aby mozna bylo dokonac odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy.
Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie:
a)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.),
b)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.,-
c)  pokrycia straty za rok obrotowy 2020
d)  udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.

Zarzad MA Polska S.A.Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. c) podzialu zysku za rok obrotowy 2021 d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków, e) powolania Zarzadu na kolejna kadencje, f) powolania Rady Nadzorczej na kolejna kadencje, g) ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

Zarzad MA Polska S.A.2021.12.27 MA Polska Informacja z realizacji strategii podatkowej


PLAN POLACZENIA SPÓLKI DP METAL PROCESSING SP. Z O.O. ZE SPÓLKA MA POLSKA S.A. UZGODNIONY W DNIU 29 lipca 2022 R