Dla akcjonariuszy
MA Polska S.A.
z siedzibą w Tychach ul. Turyńska 100 43-100 Tychy
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065211
NIP 6462336513 REGON 273823276
kapitał zakładowy 500 000,00 zł w pełni opłacony.Zarząd MA Polska S.A. w Tychach zawiadamia, ze w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala Wioletta Zapala Notariusze s.c. przy ul. Sienkiewicza 30 w Kielcach odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki. Zgodnie z zalozonym porzadkiem obrad pod glosowanie poddane beda uchwaly dotyczace:

 • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.),
 • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,
 • c) podzialu zysku za rok obrotowy 2019,
 • d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
 • e) wyboru podmiotu prowadzacego rejestr akcjonariuszy
 • f) zmiany statutu spólki
 • g) ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spólki po zmianachDo MA S.R.L.

Via Montelungo,
Compresorio SATA Frazione S.Nicola,
85025 Melfi (PZ), Wlochy

W imieniu MA Polska S.A. z siedziba w Tychach(43-100), ul. Turynska 100, zarejestrowanej w rejestrze przedsiebiorców w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065211, NIP 6462336513, REGON 273823276, kapital zakladowy 500 000,00 zl w pelni oplacony, (dalej "Spólka"), na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy - kodeks spólek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),
wzywam po raz pierwszy MA S.R.L. jako jedynego akcjonariusza
do zlozenia w Spólce dokumentów akcji:
100.000 akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000 oraz
100.000 akcji serii B o numerach od 100.001 do 200.000

Obowiazek zlozenia dokumentów akcji wynika z przepisów art. 328 i dalszych kodeksu spólek handlowych zakladajacych dematerializacje akcji i prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wybrany przez Spólke podmiot. W przypadku MA Polska S.A. podmiotem prowadzacym rejestr akcjonariuszy bedzie Santander Biuro Maklerskie, wyodrebniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, przy al. Jana Pawla II 17, 00-854 Warszawa, wybrane na podstawie uchwaly nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki z dnia 30 wrzesnia 2020 r.
Zlozenie dokumentów akcji bedzie potwierdzone przez Spólke pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Informujemy ze z dniem 1 marca 2021 r. wygasa moc obowiazujaca dokumentów akcji, a od tego dnia za akcjonariusza uwazany bedzie wylacznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy. Prosimy w zwiazku z powyzszym o mozliwie szybkie zlozenie posiadanych dokumentów akcji w Spólce, tak aby mozna bylo dokonac odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy.

Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie:

 • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.),
 • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.,-
 • c) pokrycia straty za rok obrotowy 2020
 • d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.

Zarząd MA Polska S.A.

Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie:

 • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)
 • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • c) podzialu zysku za rok obrotowy 2021
 • d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
 • e) powolania Zarzadu na kolejna kadencje,
 • f) powolania Rady Nadzorczej na kolejna kadencje,
 • g) ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

Zarząd MA Polska S.A.

2021.12.27 MA Polska Informacja z realizacji strategii podatkowej

PLAN POLACZENIA SPÓLKI DP METAL PROCESSING SP. Z O.O. ZE SPÓLKA MA POLSKA S.A. UZGODNIONY W DNIU 29 lipca 2022 R

MA Polska Informacja z realizacji strategii podatkowej w 2021
DP Metal Processing Informacja z realizacji strategii podatkowej 23.12.2021

DP Metal Processing Informacja z realizacji strategii podatkowej w 2021r